ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Υποστήριξη για την Εφαρμογή Διπλογραφικού συστήματος» 984/2023 – ΑΔΑ: 6ΝΦΦ46907Θ-1ΗΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Υποστήριξη για την Εφαρμογή Διπλογραφικού συστήματος» 984/2023
Ημερομηνία: 31/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 31/01/2024 10:45:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΦΦ46907Θ-1ΗΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου