ΧΕ-90 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2234/2023 ) – ΑΔΑ: 6ΝΧΔ46907Θ-Λ9Σ

Θέμα: ΧΕ-90 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΛΥΤΗ ΑΕΡΙΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ , (ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2234/2023 )
Ημερομηνία: 26/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 07:48:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΝΧΔ46907Θ-Λ9Σ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου