ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ( ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2499/2023) – ΑΔΑ: 6ΜΟΠ46907Θ-ΨΙΒ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΥΛΑΞΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ( ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2499/2023)
Ημερομηνία: 12/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/01/2024 12:26:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΜΟΠ46907Θ-ΨΙΒ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου