ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ – ΑΔΑ: 6ΛΨ946907Θ-ΘΨΗ

Θέμα: ΣΥΝ/ΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ
Ημερομηνία: 23/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 23/01/2024 10:31:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΛΨ946907Θ-ΘΨΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου