ΧΕ-40 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 4 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2149/2023 ) – ΑΔΑ: 6ΕΖΟ46907Θ-Λ1Ο

Θέμα: ΧΕ-40 ΣΕΙΡΑ Α/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ Ε.Π. " ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 " ΤΜΗΜΑ 4 , ( ΑΚΥΡΟ ΧΕ 2149/2023 )
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/02/2024 11:04:53
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΕΖΟ46907Θ-Λ1Ο
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου