ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARGOS SECURITY-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2916/2023 – ΑΔΑ: 6ΑΧΣ46907Θ-Ο3Ι

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ARGOS SECURITY-ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 2916/2023
Ημερομηνία: 30/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 30/01/2024 13:21:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΑΧΣ46907Θ-Ο3Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου