ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠ – ΑΔΑ: 65ΡΘ46907Θ-Η0Ν

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΝ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 08:45:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 65ΡΘ46907Θ-Η0Ν
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου