ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΣΟΥΣ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) .( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1842/2023,3005/23) – ΑΔΑ: 63Χ446907Θ-4ΝΜ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΣΟΥΣ
" ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) .( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1842/2023,3005/23)
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/02/2024 11:52:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 63Χ446907Θ-4ΝΜ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου