ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ " ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ ". ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 2654/2023 3008/2023 ) – ΑΔΑ: 60ΡΤ46907Θ-ΥΧΑ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
" ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΘ ". ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 2654/2023 3008/2023 )
Ημερομηνία: 24/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 12:52:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΡΤ46907Θ-ΥΧΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου