ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ – ΑΔΑ: 60ΛΧ46907Θ-ΨΛΥ

Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ Κ
Ημερομηνία: 25/01/2024 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 25/01/2024 08:41:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 60ΛΧ46907Θ-ΨΛΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου