ΧΕ-2394 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ρ0ΚΑ46907Θ-ΝΕΒ

Θέμα: ΧΕ-2394 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΝΟΙΚΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ Α’ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 08/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:41:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ρ0ΚΑ46907Θ-ΝΕΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου