ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΖΨ746907Θ-ΩΜΞ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 08:55:00
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΨ746907Θ-ΩΜΞ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου