ΧΕ-2449 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΖΛ146907Θ-Ο6Λ

Θέμα: ΧΕ-2449 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:51:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΖΛ146907Θ-Ο6Λ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου