Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.87 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΥΓΞ46907Θ-ΡΙΘ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.87 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 20/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 13:16:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΓΞ46907Θ-ΡΙΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου