ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 99/2023 Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια: «ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ» – ΑΔΑ: ΨΞΡΝ46907Θ-26Ο

Θέμα: ΕΠΑΝΑΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 99/2023
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού κάτω των ορίων, για την προμήθεια:

«ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΣΑΚΟΥΛΕΣ Ή ΠΕΡΙΤΥΛΙΓΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ – ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ – ΑΝΤΙΣΥΠΤΙΚΑ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ»
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 14:19:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞΡΝ46907Θ-26Ο
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου