ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ – ΑΔΑ: ΨΞ3Α46907Θ-ΔΥ4

Θέμα: ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΔΕΥΣΗ
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2024 11:52:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΞ3Α46907Θ-ΔΥ4
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου