ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΤΥΧ46907Θ-Ν3Τ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 08:54:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΥΧ46907Θ-Ν3Τ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου