ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΤΘΠ46907Θ-Χ3Ξ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 08:54:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΤΘΠ46907Θ-Χ3Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου