ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑ, ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ – ΑΔΑ: ΨΘΞΜ46907Θ-Π3Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑ, ΕΠΙΔΕΣΜΩΝ, ΚΟΛΛΑΓΟΝΟ
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 09:11:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΞΜ46907Θ-Π3Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου