ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ – ΑΔΑ: ΨΘΟ346907Θ-ΡΔΔ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 10:31:11
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΟ346907Θ-ΡΔΔ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου