Αντίγραφα/ Έγχρωμα Α4, 7.758τεμ. και Αντίγραφα/ Ασπρόμαυρα Α4, 111.893τεμ. που υπερβαίνουν τις ποσότητες εκτυπώσεων που προβλέπει η αρ. 167/2023 υπογραφείσα σύμβαση «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» κατά το 4ο τρίμηνο του 2023. – ΑΔΑ: ΨΘ0Η46907Θ-Υ0Δ

Θέμα: Αντίγραφα/ Έγχρωμα Α4, 7.758τεμ. και Αντίγραφα/ Ασπρόμαυρα Α4, 111.893τεμ. που υπερβαίνουν τις ποσότητες εκτυπώσεων που προβλέπει η αρ. 167/2023 υπογραφείσα σύμβαση «ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ» κατά το 4ο τρίμηνο του 2023.
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 08:54:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ0Η46907Θ-Υ0Δ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου