ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ – ΑΔΑ: ΨΣΞΦ46907Θ-ΟΛΛ

Θέμα: ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ
Ημερομηνία: 18/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 18/12/2023 09:31:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΞΦ46907Θ-ΟΛΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου