ΧΕ-2403 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΣΛΒ46907Θ-ΧΟ4

Θέμα: ΧΕ-2403 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 11/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:11:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΛΒ46907Θ-ΧΟ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου