«1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ OTESUS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET, 2. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΔΑ: ΨΣΕΒ46907Θ-8ΞΕ

Θέμα: «1. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΥΟ (2) ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΏΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ OTESUS ΤΟΥ ΟΙΚΟΥ MAQUET, 2. ΕΛΕΓΧΟΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΥΟ (2) ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ, 3. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Ημερομηνία: 18/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 14:17:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΣΕΒ46907Θ-8ΞΕ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου