ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 100/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ: «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ» ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατάθεση σφραγισμένων προσφορών), με ανάρτηση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ», προκειμένου, να καλυφθούν οι ανάγκες του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.943,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 13.569,32€ με ΦΠΑ 24%. – ΑΔΑ: ΨΡΩΝ46907Θ-7ΛΨ

Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: 100/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΟΥ:
«ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ»

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (κατάθεση σφραγισμένων προσφορών), με ανάρτηση και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια «ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΦΟΡΟ & ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ», προκειμένου, να καλυφθούν οι ανάγκες του Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 10.943,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 13.569,32€ με ΦΠΑ 24%.
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 11:49:18
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡΩΝ46907Θ-7ΛΨ
Είδος: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Λήψη αρχείου