ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΡ7046907Θ-Θ4Φ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 08:58:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ7046907Θ-Θ4Φ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου