ΧΕ-2496 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΩΩΥ46907Θ-ΟΗΕ

Θέμα: ΧΕ-2496 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:40:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΩΥ46907Θ-ΟΗΕ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου