ΧΕ-2480 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΩΛ246907Θ-ΘΧ4

Θέμα: ΧΕ-2480 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:38:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩΛ246907Θ-ΘΧ4
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου