ΧΕ-2410 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΙΚΥ46907Θ-ΩΘΣ

Θέμα: ΧΕ-2410 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 11/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:11:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙΚΥ46907Θ-ΩΘΣ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου