ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: ΨΦΞΛ46907Θ-4ΧΦ

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 08:53:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΦΞΛ46907Θ-4ΧΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου