ΧΕ-2434 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΕ8746907Θ-2ΜΗ

Θέμα: ΧΕ-2434 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 11/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:16:43
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΕ8746907Θ-2ΜΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου