ΧΕ-2541 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΨΧΨΣ46907Θ-ΨΩΡ

Θέμα: ΧΕ-2541 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 29/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 03/01/2024 11:24:15
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΨΣ46907Θ-ΨΩΡ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου