Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2891 /2023 πράξης. – ΑΔΑ: ΨΧΛ046907Θ-ΡΝΨ

Θέμα: Την ανάγκη αποδέσμευσης του ανεκτέλεστου ποσού της αρ.2891 /2023 πράξης.
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 11:15:33
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΛ046907Θ-ΡΝΨ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου