ΧΕ-2538 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 27955/15-12-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ – ΑΔΑ: ΨΧΦΗ46907Θ-ΓΓΚ

Θέμα: ΧΕ-2538 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΡ. 27955/15-12-2023 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΑΛΚΙΔΑΣ
Ημερομηνία: 27/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/12/2023 08:04:01
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧΦΗ46907Θ-ΓΓΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου