ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ" ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 346/23 – ΑΔΑ: ΨΑΗΡ46907Θ-6ΑΛ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ "ΕΝΔΟΦΘΑΛΜΙΟΙ ΦΑΚΟΙ" ΠΡΟΗΓ ΔΕΣΜ 346/23
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 15/12/2023 09:31:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑΗΡ46907Θ-6ΑΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου