ΧΕ-2407 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ86Υ46907Θ-5ΑΩ

Θέμα: ΧΕ-2407 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 11/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:11:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ86Υ46907Θ-5ΑΩ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου