ΧΕ-2384 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023 – ΑΔΑ: Ψ45Δ46907Θ-6Χ0

Θέμα: ΧΕ-2384 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΦΟΡΟΣ Α.Α.Δ.Ε ΑΡΓΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΑΕΔ ΜΕ ΕΠΙΧ/ΓΗΣΗ ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023
Ημερομηνία: 06/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:40:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ45Δ46907Θ-6Χ0
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου