ΧΕ-2491 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: Ψ18746907Θ-Κ3Η

Θέμα: ΧΕ-2491 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:48:10
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ18746907Θ-Κ3Η
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου