ΧΕ-2377 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΩΖΖΨ46907Θ-ΟΓ7

Θέμα: ΧΕ-2377 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΕΙΔΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 06/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2023 14:29:32
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΖΨ46907Θ-ΟΓ7
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου