ΧΕ-2425 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023 – ΑΔΑ: ΩΖΞΨ46907Θ-0ΦΚ

Θέμα: ΧΕ-2425 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2023
Ημερομηνία: 11/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:12:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖΞΨ46907Θ-0ΦΚ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου