ΧΕ-2455 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΩΝΣΟ46907Θ-Ο3Ζ

Θέμα: ΧΕ-2455 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:48:02
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΝΣΟ46907Θ-Ο3Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου