ΧΕ-2463 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: ΩΧΖΕ46907Θ-Ω0Υ

Θέμα: ΧΕ-2463 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΚ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid 19 ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 14/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:53:16
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΧΖΕ46907Θ-Ω0Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου