ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΑΔΑ: Ω8ΖΙ46907Θ-ΚΤ9

Θέμα: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΕΛΟΣ ΧΡΗΣΗΣ
Ημερομηνία: 31/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/01/2024 08:55:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω8ΖΙ46907Θ-ΚΤ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου