ΧΕ-2441 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 9ΒΔΕ46907Θ-ΞΥΙ

Θέμα: ΧΕ-2441 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΩΝ,ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΩΝ ΩΡΩΝ ΕΠΙΣΤ/ΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 13/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:47:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΔΕ46907Θ-ΞΥΙ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου