ΧΕ-2439 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 9ΒΧΒ46907Θ-ΚΧΗ

Θέμα: ΧΕ-2439 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2023 , Υπ. 6/ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 13/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:47:57
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΒΧΒ46907Θ-ΚΧΗ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου