ΧΕ-2516 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: 9Θ1Α46907Θ-Λ02

Θέμα: ΧΕ-2516 ΣΕΙΡΑ Α/2023 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 15/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/12/2023 11:45:28
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Θ1Α46907Θ-Λ02
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου