ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1820/2023) – ΑΔΑ: 9ΠΒΒ46907Θ-83Ψ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ
ΥΛΙΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗ) ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1820/2023)
Ημερομηνία: 12/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 13:38:21
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΒΒ46907Θ-83Ψ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου