ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΓΓΟΙ – ΑΔΑ: 9ΨΗΦ46907Θ-ΩΟΘ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ, ΣΑΚΟΥΛΑΚΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ, ΣΠΟΓΓΟΙ
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 10:34:54
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΨΗΦ46907Θ-ΩΟΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου