ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ¨ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ,ΣΠΡΕΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ , ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ΅ – ΑΔΑ: 9ΠΝΤ46907Θ-ΦΨ9

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ¨ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ,ΣΠΡΕΥ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ,
ΑΜΠΟΥΛΕΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ΅
Ημερομηνία: 19/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2023 14:20:51
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΠΝΤ46907Θ-ΦΨ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου