ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ & ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1108/23) – ΑΔΑ: 9ΛΥΞ46907Θ-7ΕΑ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛ. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΤΕΧΝ. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 2ΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛ. ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΜΕ ΟΡΟ & ΤΑΙΝΙΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΑΚΧΑΡΟΥ ( ΠΡΟΗΓ. ΔΕΣΜ 1108/23)
Ημερομηνία: 11/12/2023 02:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2023 11:11:08
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΛΥΞ46907Θ-7ΕΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου